Sách hay

Sách hay

Hướng dẫn thực hiện chế độ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ - Thông tư 133

Hướng dẫn thực hiện chế độ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ - Thông tư 133

Hướng dẫn thực hiện chế độ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ - Thông tư 133

 

MỤC LỤC TT 133/2016/TT-BTC

2.46 Điều 56. Nguyên tắc kế toán doanh thu
4.1 Điều 81. Hướng dẫn lập và trình bày Báo cáo tài chính
5.1 Điều 82. Nội dung và phương pháp lập báo cáo tài chính của doanh nghiệp siêu nhỏ
6.1 Điều 83. Nội dung và phương pháp lập Bảng cân đối tài khoản (Mẫu số F01 - DNN)
 

1
Bạn cần hỗ trợ?