Kế toán tài chính

Kế toán tài chính

Phân loại hàng tồn kho

Phân loại hàng tồn kho

Khái niệm, phân loại hàng tồn kho

Khái niệm: hàng tồn kho là những tài sản thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp được giữ để bán trong kỳ sản xuất, kinh doanh bình thường; đang trong quá trình sản xuất kinh doanh dở dang; vật liệu, công cụ dụng cụ để sử dụng cho quá trình sản xuất kinh doanh hoặc cung cấp dịch vụ bao gồm: chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang, thành phẩm, hàng hóa, hàng gửi đi bán, hàng hóa kho báo thuế.

Theo chuẩn mực số 02 “ Hàng tồn kho là những tài sản:

  • Được giữ để bán trong kỳ sản xuất.
  • Đang trong quá trình sản xuất kinh doanh dở dang
  • Nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ để sử dụng trong quá trình sản xuất kinh doanh hoặc cung cung dịch vụ.
  • Hàng tồn kho trong các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh (SXKD) rất đa dạng và phong phú về chủng loại, phức tạp về kỹ thuật. Đặc điểm cho của hàng tồn kho là chỉ tham gia vào 1 chu kỳ sản xuất kinh doanh. Trong quá trình tham gia vào hoạt động SXKD, hàng tồn kho không ngừng chuyển hóa và biến đổi về mặt hình thái và giá trị.

2.1 Phân loại hàng tồn kho

2.1.1 Phân loại theo mục đích sử dụng

Theo mục đích sử dụng, hàng tồn kho được chia thành 3 loại:

Hàng tồn kho dự trữ để chuẩn bị phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp: Bao gồm nguyên liệu, vật liệu, công cụ dụng cụ.

Nguyên liệu, vật liệu là đối tượng lao động, 1 trong 3 yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất. Căn cứ vào công dụng và vai trò của nguyên liệu, vật liệu trong quá trình sản xuất kinh doanh, nguyên liệu, vật liệu trong doanh nghiệp được chia thành các loại sau:

+ Nguyên liệu và vật liệu chính: là những hàng tồn kho không chủ yếu để tạo nên thực thể sản phẩm ở các doanh nghiệp sản xuất. Nguyên liệu chính là sản phẩm khai thác từ tự nhiên chưa qua chế biến được dùng cho mục đích sản xuất sản phẩm như: Mía để sản xuất đường; đất sét để sản xuất gạch...... vật liệu chính là sản phẩm đã qua chế biết được dùng cho mục đích sản xuất sản phẩm như: đường dùng chế biến bánh, sợi dùng để dệt vải, .... Vì vậy, khái niệm nguyên liệu, vật liệu chính gắn liền với từng doanh nghiệp sản xuất cụ thể

+ Vật liệu phụ: Là loại hàng tồn kho có tác dụng kết hợp với nguyên liệu và vật liệu chính trong quá trình sản xuất sản phẩm mục đích làm thay đổi màu sắc, hương vị,...của sản phẩm hoặc nâng cao độ beenfcuar sản phẩm, công cụ, dụng cụ và máy móc thiết bị

+ Nhiên liệu

+ vật tư thay thế

+ Vật liệu và thiết bị xây dựng cơ bản

+ Vật liệu khác, là loại hàng tồn kho thu được từ sản phẩm phế thải của quá trình sản xuất...

  • Công cụ dụng cụ là những  tư liệu lao động không đủ các tiêu chuẩn về thời gian sử dụng và giá trị theo quy địn đối với TSCĐ. Có chức năng hoạt động độc lập, được sử dụng cho mục đích sản xuất, quản lý như: Các đà giáo, ván khuôn, vật dùng chứa vật liệu...

+ Bao bì luân chuyển

+ Đồ dùng cho thuê

+ Phụ tùng thay thế

  • Hàng tồn kho dựn trữ để chuẩn bị phục vụ cho hoạt động bán hàng bao gồm thành phẩm, bán thành phẩm của doanh nghiệp sản xuất, hàng hóa của doanh nghiệp thương mại

Phân loại theo sự tồn tại của hàng tồn kho ở các vị trí khác nhau của quá trình SXK

2.12 Theo sự tồn tại của hàng tồn kho các vị trí khác nhau của quá trình sản xuất kinh doanh, hàng tồn kho được chia là 3 loại:

+ Hàng mua đang đi trên được

+ Hàng dự trữ tại kho

+ Hàng gửi đi bán

 

1
Bạn cần hỗ trợ?