Định khoản - Hạch toán

Định khoản - Hạch toán

Hướng dẫn hạch toán tài khoản 911 - Xác định kết quả kinh doanh

Hướng dẫn hạch toán tài khoản 911 - Xác định kết quả kinh doanh

08/09/2019 Phạm Văn Học  

Hướng dẫn hạch toán tài khoản 911 - Xác định kết quả kinh doanh: Nguyên tắc kế toán tài khoản 911, K ...

Hướng dẫn hạch toán tài khoản 821 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

Hướng dẫn hạch toán tài khoản 821 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

08/09/2019 Phạm Văn Học  

Hướng dẫn hạch toán tài khoản 821 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp: Nguyên tắc kế toán tài khoản ...

Hướng dẫn hạch toán tài khoản 811 - Chi phí khác

Hướng dẫn hạch toán tài khoản 811 - Chi phí khác

08/09/2019 Phạm Văn Học  

Hướng dẫn hạch toán tài khoản 811 - Chi phí khác: Nguyên tắc kế toán tài khoản 811, Kết cấu và nội d ...

Hướng dẫn hạch toán tài khoản 711 - Thu nhập khác

Hướng dẫn hạch toán tài khoản 711 - Thu nhập khác

08/09/2019 Phạm Văn Học  

Hướng dẫn hạch toán tài khoản 711 - Thu nhập khác: Nguyên tắc kế toán tài khoản 711, Kết cấu và nội ...

Hướng dẫn hạch toán tài khoản 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp

Hướng dẫn hạch toán tài khoản 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp

08/09/2019 Phạm Văn Học  

Hướng dẫn hạch toán tài khoản 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp: Nguyên tắc kế toán tài khoản 642, ...

Hướng dẫn hạch toán tài khoản 641 - Chi phí bán hàng

Hướng dẫn hạch toán tài khoản 641 - Chi phí bán hàng

08/09/2019 Phạm Văn Học  

Hướng dẫn hạch toán tài khoản 641 - Chi phí bán hàng: Nguyên tắc kế toán tài khoản 641, Kết cấu và ...

Hướng dẫn hạch toán tài khoản 635 - Chi phí tài chính

Hướng dẫn hạch toán tài khoản 635 - Chi phí tài chính

08/09/2019 Phạm Văn Học  

Hướng dẫn hạch toán tài khoản 635 - Chi phí tài chính: Nguyên tắc kế toán tài khoản 635, Kết cấu và ...

Hướng dẫn hạch toán tài khoản 632 - Giá vốn hàng bán

Hướng dẫn hạch toán tài khoản 632 - Giá vốn hàng bán

08/09/2019 Phạm Văn Học  

Hướng dẫn hạch toán tài khoản 632 - Giá vốn hàng bán: Nguyên tắc kế toán tài khoản 632, Kết cấu và n ...

Hướng dẫn hạch toán tài khoản 631 - Giá thành sản xuất

Hướng dẫn hạch toán tài khoản 631 - Giá thành sản xuất

08/09/2019 Phạm Văn Học  

Hướng dẫn hạch toán tài khoản 631 - Giá thành sản xuất: Nguyên tắc kế toán tài khoản 631, Kết cấu và ...

Hướng dẫn hạch toán tài khoản 627 - Chi phí sản xuất chung

Hướng dẫn hạch toán tài khoản 627 - Chi phí sản xuất chung

08/09/2019 Phạm Văn Học  

Hướng dẫn hạch toán tài khoản 627 - Chi phí sản xuất chung: Nguyên tắc kế toán tài khoản 627, Kết cấ ...

Hướng dẫn hạch toán tài khoản 623 - Chi phí sử dụng máy thi công

Hướng dẫn hạch toán tài khoản 623 - Chi phí sử dụng máy thi công

08/09/2019 Phạm Văn Học  

Hướng dẫn hạch toán tài khoản 623 - Chi phí sử dụng máy thi công: Nguyên tắc kế toán tài khoản 623, ...

Hướng dẫn hạch toán tài khoản 622 - Chí phí nhân công trực tiếp

Hướng dẫn hạch toán tài khoản 622 - Chí phí nhân công trực tiếp

08/09/2019 Phạm Văn Học  

Hướng dẫn hạch toán tài khoản 622 - Chí phí nhân công trực tiếp: Nguyên tắc kế toán tài khoản 622, K ...

1
Bạn cần hỗ trợ?