Các loại thuế khác

Các loại thuế khác

Thuế bảo vệ môi trường đối với lượng xăng, dầu trực tiếp xuất bán của đơn vị đầu mối kinh doanh xăng dầu trực tiếp nhập khẩu, sản xuất chế biến ?

Thuế bảo vệ môi trường đối với lượng xăng, dầu trực tiếp xuất bán của đơn vị đầu mối kinh doanh xăng dầu trực tiếp nhập khẩu, sản xuất chế biến ?

Căn cứ Thông tư số 152/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế BVMT:

+ Tại Khoản 4 Điều 6 quy định thời điểm tính thuế bảo vệ môi trường:

“Đối với xăng, dầu sản xuất hoặc nhập khẩu để bán, thời điểm tính thuế là thời điểm doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng, dầu bán ra.”

+ Tại Điểm 2.2 Khoản 2 Điều 7 quy định kê khai, nộp thuế bảo vệ môi trường trong một số trường hợp cụ thể được thực hiện như sau:

“Các công ty kinh doanh xăng dầu đầu mối thực hiện đăng ký, kê khai, nộp thuế bảo vệ môi trường vào ngân sách nhà nước tại cơ quan thuế địa phương nơi kê khai, nộp thuế giá trị giá tăng, cụ thể:

- Các công ty kinh doanh xăng dầu đầu mối trực tiếp nhập khẩu, sản xuất, chế biến xăng dầu (gọi chung là các đơn vị đầu mối) thực hiện kê khai, nộp thuế tại địa phương nơi các đơn vị đầu mối đóng trụ sở chính đối với lượng xăng dầu do các đơn vị này trực tiếp xuất, bán bao gồm xuất để tiêu dùng nội bộ, xuất để trao đổi sản phẩm hàng hóa khác, xuất trả hàng nhập khẩu ủy thác, bán cho tổ chức, cá nhân khác ngoài hệ thống của đơn vị đầu mối (kể cả các doanh nghiệp mà đơn vị đầu mối có cổ phần từ 50% trở xuống); trừ lượng xăng dầu xuất bán và nhập khẩu ủy thác cho công ty kinh doanh xăng dầu đầu mối khác.

…”

Căn cứ Điều 4 Thông tư số 159/2012/TT-BTC ngày 28/9/2012 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Điểm 2.2 Khoản 2 Điều 7 Thông tư số 152/2011/TT- BTC như sau:

“…

- Xăng dầu được xuất, bán ra theo sản lượng ghi trên hóa đơn, chứng từ xuất, bán thì người nộp thuế phải kê khai, nộp thuế bảo vệ môi trường theo sản lượng ghi trên hóa đơn, chứng từ xuất, bán đó.”

Trường hợp Công ty là đơn vị đầu mối kinh doanh xăng dầu trực tiếp nhập khẩu, sản xuất, chế biến xăng dầu bán ra thì thực hiện kê khai, nộp thuế bảo vệ môi trường đối với lượng xăng dầu do Công ty trực tiếp xuất, bán theo sản lượng ghi trên hóa đơn, chứng từ xuất.

(CV số 3725/CT – TTHT ngày 24/04/2017 của Cục thuế HCM)

 

Trích từ Ebook: Giải đáp vướng mắc về thuế 2018

 

1
Bạn cần hỗ trợ?