Thuế TNDN

Thuế TNDN

phương pháp trích lập quỹ phát triển khoa học và công nghệ

phương pháp trích lập quỹ phát triển khoa học và công nghệ

22/05/2020 PVH  

Có nhiều bạn chưa biết Quỹ khoa học công nghệ để làm gì, Trong bài viết này sẽ giúp bạn nghiên cứu s ...

xác định các khoản lỗ và chuyển lỗ

xác định các khoản lỗ và chuyển lỗ

09/05/2020 PVH  

Khi làm quyết toán thuế các bạn hay xác định các khoản lỗ và chuyển lỗ bị sai, bạn muốn hiểu sâu hơn ...

Thu nhập từ chuyển nhượng chứng chỉ giảm phát thải (CERs)

Thu nhập từ chuyển nhượng chứng chỉ giảm phát thải (CERs)

09/05/2020 PVH  

Làm thế nào để biết được hết các khoản thu nhập miễn thuế từ chuyển nhượng chứng chỉ giảm phát thải ...

Thu nhập từ sử dụng lao động HIV, khuyết tật

Thu nhập từ sử dụng lao động HIV, khuyết tật

09/05/2020 PVH  

Bạn muốn biết hết các khoản thu nhập được miễn thuế như các khoản thu nhập từ sử dụng lao động HIV, ...

Thu nhập từ trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản

Thu nhập từ trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản

09/05/2020 PVH  

Thông thường kế toán chúng ta đều biết các khoản thu nhập được tính thuế, nhưng các khoản thu nhập đ ...

Thu nhập khác từ hoạt động sản xuất kinh doanh

Thu nhập khác từ hoạt động sản xuất kinh doanh

08/05/2020 PVH  

Bạn muốn biết các khoản thu nhập khác như thu nhập nhận được từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng ...

Các khoản thu nhập chênh lệch đánh giá lại tài sản

Các khoản thu nhập chênh lệch đánh giá lại tài sản

08/05/2020 PVH  

Làm thế nào để biết hết tất cả các khoản thu nhập khác như chênh lệch do đánh giá lại tài sản, quà b ...

Thu nhập từ chuyển nhượng vốn

Thu nhập từ chuyển nhượng vốn

08/05/2020 PVH  

cá nhân thực hiện chuyển nhượng thì song song với việc chuyển nhượng là việc thực hiện nghĩa vụ thuế ...

Các khoản chi đầu tư xây dựng cơ bản

Các khoản chi đầu tư xây dựng cơ bản

07/05/2020 PVH  

Bạn nên làm gì để các khoản chi đầu tư xây dựng cơ bản, chi ủng hộ địa phương-đoàn thể, chi phát hàn ...

Các khoản chi nghiên cứu khoa học

Các khoản chi nghiên cứu khoa học

07/05/2020 PVH  

Bạn nên xem bài viết dưới đây các khoản chi nghiên cứu khoa học, chi phí do công ty nước ngoài phân ...

Các khoản chi tài trợ

Các khoản chi tài trợ

07/05/2020 PVH  

Các khoản chi tài trợ cho giáo dục, chi tài trợ cho y tế, chi tài trợ khắc phục thiên tai và chi làm ...

Các khoản chi lãi vay

Các khoản chi lãi vay

07/05/2020 PVH  

Làm sao để các khoản chi phí không được trừ mà lại được trừ khi tính thuế TNDN như các khoản chi lãi ...

1
Bạn cần hỗ trợ?