Thuế giá trị gia tăng

Thuế giá trị gia tăng

Cố tình kê khai trắng rồi kê khai điều chỉnh bổ sung và rủi ro vi phạm nguyên tắc kê khai thuế.

Cố tình kê khai trắng rồi kê khai điều chỉnh bổ sung và rủi ro vi phạm nguyên tắc kê khai thuế.
Cố tình kê khai trắng rồi kê khai điều chỉnh bổ sung và rủi ro vi phạm nguyên tắc kê khai thuế. Việc cố tình kê khai trắng tờ khai rồi sang kỳ sau kê khai điều chỉnh bổ sung là khá nhiều, không ít trường hợp bị phạt vì hành vi cố tình này đã vi phạm nguyên tắc kê khai thuế.
 
 
- Căn cứ quy định tại Khoản 6 Điều 1 Luật số 31/2013/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế GTGT:
 
"đ) Thuế GTGT đầu vào phát sinh trong tháng nào được kê khai, khấu trừ khi xác định số thuế phải nộp của tháng đó. Trường hợp cơ sở kinh doanh phát hiện số thuế GTGT đầu vào khi kê khai, khấu trừ bị sai sót thì được kê khai, khấu trừ bổ sung trước khi cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế."
 
 
Vậy nếu kê khai sót đầu ra, sang quý sau kê khai điều chỉnh bổ sung thì có vi phạm nguyên tắc kê khai thuế hay không ?
 
- Căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 34 Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11:
 
"1. Trước khi cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế, người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp có sai sót gây ảnh hưởng đến số thuế phải nộp thì được khai bổ sung hồ sơ khai thuế.".
 
 
- Căn cứ Khoản 2 Điều 5 Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế:
 
"2. Người nộp thuế phải khai chính xác, trung thực, đầy đủ các nội dung trong tờ khai thuế và nộp đủ các chứng từ, tài liệu quy định trong hồ sơ khai thuế với cơ quan quản lý thuế.
 
Trường hợp sau khi hết hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quy định, người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế có sai sót thì được khai bổ sung, điều chỉnh hồ sơ khai thuế. Hồ sơ khai thuế bổ sung, điều chỉnh được nộp cho cơ quan thuế vào bất cứ ngày làm việc nào, không phụ thuộc vào thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của lần tiếp theo, nhưng phải trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế.
 
Khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền đã ban hành kết luận, quyết định xử lý về thuế sau kiểm tra, thanh tra; nếu người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp và được kiểm tra, thanh tra (liên quan đến thời kỳ, phạm vi kiểm tra, thanh tra) còn sai sót thì người nộp thuế được tự khai bổ sung, điều chỉnh; việc xử lý căn cứ chế độ quy định và nguyên nhân khách quan, chủ quan của việc khai sót, chưa đúng phải điều chỉnh".
 
Như vậy, được phép kê khai điều chỉnh bổ sung "hồ sơ khai thuế" (nói chung) đã kê khai khi phát hiện có "sai sót"...
 
Bản thân "sai sót" là cụm từ nói lên sự sai sót không cố ý làm sai, nên được phép kê khai điều chỉnh bổ sung mà không vi phạm nguyên tắc kê khai thuế. Nộp tờ khai trắng rõ ràng là hành vi cố tình vi phạm nguyên tắc kê khai thuế, rất dễ bị phạt. Nếu việc kê khai trắng rồi kê khai điều chỉnh bổ sung sau diễn ra nhiều lần thì rủi ro bị phạt càng cao. 
 
Để hạn chế rủi ro này kế toán thường có những cách xử lý khác nhau, để kê khai điều chỉnh bổ sung mà không bị phạt . 
 
Khóa học miễn phí:  THỰC HÀNH KÊ KHAI THUẾ GTGT TRÊN CHỨNG TỪ THỰC TẾ TỪ CƠ BẢN ĐẾN CHUYÊN SÂU
 
1
Bạn cần hỗ trợ?