Khác

Khác

Hướng dẫn hủy hóa đơn điện tử mới nhất theo công văn 2501/CT-TTHT ngày 1 tháng 09 năm 2020

Hướng dẫn hủy hóa đơn điện tử mới nhất theo công văn 2501/CT-TTHT ngày 1 tháng 09 năm 2020

Về vấn đề hủy hóa đơn điện tử, Cục thuế tỉnh Long An đã có công văn số 2501/CT-TTHT ngày 01 tháng 09 năm 2020 trả lời cho Công ty Joo Young nội dung như sau:

Căn cứ điều 9 thông tư Số: 32/2011/TT-BTC ngày 14 tháng 3 năm 2011 của Bộ tài chính hướng dẫn về khởi tạo, phát hành,  và sử dụng hóa đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ  quy địn như sau:

1. Trường hợp hóa đơn điện tử đã lập và gửi cho người mua nhưng chưa giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ hoặc hóa đơn điện tử đã lập và gửi cho người mua, người bán và người mua chưa kê khai thuế, nếu phát hiện sai thì chỉ được hủy khi có sự đồng ý và xác nhận của người bán và người mua. Việc huỷ hóa đơn điện tử có hiệu lực theo đúng thời hạn do các bên tham gia đã thoả thuận. Hóa đơn điện tử đã hủy phải được lưu trữ phục vụ việc tra cứu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

 
Người bán thực hiện lập hóa đơn điện tử mới theo quy định tại Thông tư này để gửi cho người mua, trên hóa đơn điên tử mới phải có dòng chữ “hóa đơn này thay thế hóa đơn số…, ký hiệu, gửi ngày tháng năm.
 
2. Trường hợp hóa đơn đã lập và gửi cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế, sau đó phát hiện sai sót thì người bán và người mua phải lập văn bản thỏa thuận có chữ ký điện tử của cả hai bên ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hoá đơn điện tử điều chỉnh sai sót. Hoá đơn điện tử lập sau ghi rõ điều chỉnh (tăng, giảm) số lượng hàng hoá, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng, tiền thuế giá trị gia tăng cho hoá đơn điện tử số…, ký hiệu… Căn cứ vào hoá đơn điện tử điều chỉnh, người bán và người mua thực hiện kê khai điều chỉnh theo quy định của pháp luật về quản lý thuế và hóa đơn hiện hành. Hoá đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-).  
 
Theo văn bản trình bày, tháng 07/2020 Công ty xuất hóa đơn điện tử gia công hang hóa cho khách hang và đã kê khai nộp thuế và kỳ tính thuế tháng 07/2020. Đến tháng 8/2020 khách hang yêu cầu Công ty xuất hóa đơn thay thế với lý khi xuất bán thành phẩm đưa Công ty để gia công thì khách hang ghi sai tên Công ty trên Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ nên phải xuất lại Phiếu xuất kho kim vận chuyển nội bộ và yêu cầu Công ty xuất hóa đơn thay thế. 
 
Căn cứ quy định trên, hóa đơn điện tử đã lập và gửi cho người mua nhưng chưa giao hang hóa, cung ứng ứng dịch vụ hoặc hóa đơn điện tử đã lập và gửi cho người mua, người bán và người mua chưa kê khai thuế, nếu phát hiện sai thì chỉ được hủy khi có sự đồng ý và xác nhận của người mua và người bán 
 
Trường hợp hóa đơn đã lập và gửi cho người mua, đã giao hang hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế, sau đó phát hiện sai sót thì người bán và người mua phải lập văn bản thỏa thuận có chữ ký điện tử của cả hai bên ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hóa đơn điều chỉnh sai sót 
 
Trường hợp khách hang xuất Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ đưa bán thành phẩm cho Công ty gia công sai tên Công ty nhưng Công ty xuất hóa đơn điện tử thu tiền gia công đúng quy định (không có sai sót) thì Công ty không được hủy hóa đơn điện tử đã xuất theo quy định tại điều 9 TT 32/2011/TT-BTC (khách hang xuất lại Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ sửa lại tên Công ty đúng)
 
 
1
Bạn cần hỗ trợ?