Kế toán tài chính

Kế toán tài chính

Tài Khoản 243 Hạch Toán Tài Sản Thuế Thu Nhập Hoãn Lại.

Tài Khoản 243 Hạch Toán Tài Sản Thuế Thu Nhập Hoãn Lại.

Hạch toán tài sản thuế thu nhập hoãn lại theo TT 200. Thuế thu nhập hoãn lại là khoản thuế thu nhập doanh nghiệp sẽ được hoàn lại trong tương lai. Vậy kế toán Hạch toán tài sản thuế thu nhập hoãn lại như thế nào? Phamvanhoc.vn sẽ hướng dẫn các bạn cách Hạch toán tài sản thuế thu nhập hoãn lại theo TT 200.

      Mời các bạn theo dõi video và bài viết.

Tài khoản sử dụng.

Để Hạch toán tài sản thuế thu nhập hoãn lại theo TT 200, kế toán dùng tài khoản 243.

Tài khoản 243 – Tài sản thuế thu nhập hoãn lại: Là TK dùng phản ánh giá trị hiện có và tình hình biến động tăng, giảm của tài sản thuế thu nhập hoãn lại.

Hạch toán tài sản thuế thu nhập hoãn lại theo TT 200.

Tùy vào cách phát sinh của tài sản thuế thu nhập hoãn lại mà kế toán hạch toán tài sản thuế thu nhập hoãn lại theo 2 trường hợp:

Trường hợp phát sinh từ các giao dịch được ghi nhận vào chi phí thuế thu nhập hoãn lại;

Trường hợp phát sinh từ việc áp dụng hồi tố thay đổi chính sách kế toán hoặc điều chỉnh hồi tố sai sót trọng yếu của các năm trước. Hạch toán cụ thể như sau:

Hạch toán tài sản thuế thu nhập hoãn lại theo TT 200 Trường hợp phát sinh từ các giao dịch được ghi nhận vào chi phí thuế thu nhập hoãn lại.

Căn cứ “ Bảng xác định tài sản thuế thu nhập hoãn lại” ở cuối năm tài chính. Kế toán ghi nhận hoặc hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại phát sinh từ các giao dịch được ghi nhận vào chi phí thuế thu nhập hoãn lại. 

 Ghi nhận giá trị tài sản thuế thu nhập hoãn lại khi tài sản thuế thu nhập hoãn lại phát sinh trong năm lớn hơn tài sản thuế thu nhập hoãn lại được hoàn nhập trong năm. 

Hạch toán:

Nợ TK 243: Số chênh lệch giữa số tài sản thuế thu nhập hoãn lại phát sinh lớn hơn số được hoàn nhập trong năm

Có TK 8212: Số chênh lệch giữa số tài sản thuế thu nhập hoãn lại phát sinh lớn hơn số được hoàn nhập trong năm.

 Ghi giảm tài sản thuế thu nhập hoãn lại khi tài sản thuế thu nhập hoãn lại phát sinh trong năm nhỏ hơn tài sản thuế thu nhập hoãn lại được hoàn nhập trong năm.

Hạch toán:

Nợ TK 8212: Số chênh lệch giữa số tài sản thuế thu nhập hoãn lại phát sinh nhỏ hơn số được hoàn nhập trong năm

Có TK 243: Số chênh lệch giữa số tài sản thuế thu nhập hoãn lại phát sinh nhỏ hơn số được hoàn nhập trong năm.

Hạch toán tài sản thuế thu nhập hoãn lại theo TT 200 Trường hợp phát sinh từ việc áp dụng hồi tố thay đổi chính sách kế toán hoặc điều chỉnh hồi tố sai sót trọng yếu của các năm trước.

Căn cứ “ Bảng xác định tài sản thuế thu nhập hoãn lại” ở cuối năm tài chính. Ghi nhận hoặc hoàn nhập Tài sản thuế thu nhập hoãn lại phát sinh từ các giao dịch được điều chỉnh vào lợi nhuận chưa phân phối của các năm trước.

 Kế toán điều chỉnh tăng Tài sản thuế thu nhập hoãn lại.

Hạch toán:

Nợ TK 243: Tài sản thuế thu nhập hoãn lại

Có TK 4211: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước.

 Kế toán điều chỉnh giảm Tài sản thuế thu nhập hoãn lại.

Hạch toán:

Nợ TK 4211: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước

Có TK 243: Tài sản thuế thu nhập hoãn lại.

Trên đây, phamvanhoc.vn đã hướng dẫn các bạn cách Hạch toán tài sản thuế thu nhập hoãn lại theo TT 200.

Ví dụ: Xác định tài sản thuế thu nhập hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ.

Một doanh nghiệp ghi nhận một khoản nợ phải trả về bảo hành sản phẩm có giá trị là 100. Nhưng cho mục đích tính thuế thu nhập, chi phí bảo hành sản phẩm này chỉ được khấu trừ doanh nghiệp phát sinh chi phí bảo hành sản phẩm. Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 20%.

Yêu cầu xác định tài sản thuế thu nhập hoãn lại

Giải đáp.

            Cơ sở tính thuế của khoản nợ phải trả này là 0 (giá trị ghi sổ 100, trừ đi phần giá trị của khoản nợ phải trả 100 sẽ được khấu trừ cho mục đích tính thuế trong tương lai).

            Chênh lệch giữa giá trị ghi sổ, doanh nghiệp sẽ được giảm lợi nhuận tính thuế trong tương lai với giá trị 100 và do đó thuế thu nhập giảm 20 = (20%x100).

            Vì vậy doanh nghiệp ghi nhận tài sản thuế thu nhập hoãn lại là 20, với điều kiện doanh nghiệp chắc chắn sẽ có đủ lợi nhuận tính thuế thu nhập trong tương lai để có thể hưởng lợi từ việc giảm thuế thu nhập trong tương lai.

Nếu bạn muốn học kế toán hãy liên hệ tôi phamvanhoc.vn

CẢM ƠN - CHÚC BẠN THÀNH CÔNG!!!.

1
Bạn cần hỗ trợ?